Statut SKN przy KiZSZ GUMed

StartO KoleStatut SKN przy KiZSZ GUMed
Rozwiń

GDAŃSK, 17.06.2010

STATUT

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ

GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

§ 1

 1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, zwane dalej SKN, działa na podstawie Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365) oraz innych przepisów prawa.
 2. Siedzibą SKN jest Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, a obszarem działania Gdański Uniwersytet Medyczny (zwany dalej GUMed).

§ 2

 1. Działalność SKN podlega nadzorowi Rektora GUMed oraz kierownika jednostki GUMed, w której mieści się siedziba SKN.
 2. Opiekę merytoryczną nad działalnością SKN sprawuje Opiekun koła, który jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

§ 3

Celami statutowymi SKN są:

 1. aktywne uczestniczenie w życiu naukowym GUMed
 2. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo- badawczej we wszystkich dziedzinach medycyny, a w szczególności w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz profilaktyki stomatologicznej
 3. podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów GUMed
 4. kształtowanie postaw moralnych i etycznych w środowisku młodych naukowców

§ 4

W swej działalności SKN ma prawo do:
 1. korzystania z urządzeń i środków GUMed oraz pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni
 2. ubiegania się o dofinansowanie ze środków GUMed, na zasadach określonych odrębnymi przepisami
 3. współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami studenckimi i naukowymi
 4. uczestniczenia w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami

§ 5

Członkami SKN mogą zostać studenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wykażą chęć uczestnictwa w działalności SKN, określonej Statutem SKN.

§ 6.1

Nowi członkowie SKN mają prawo ubiegać się o stanowisko przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego, a także decydować o wyborze w/w osób nie wcześniej niż rok po rozpoczęciu swojej działalności w Kole Naukowym. Wyjątek jak w § 6.2.

§ 6.2

Na ostatnim, w danym roku akademickim, spotkaniu członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, reprezentującego SKN na zewnątrz oraz zastępcę przewodniczącego. Ubiegać się o w/w stanowiska mogą członkowie, którzy co najmniej przez jeden rok akademicki czynnie udzielali się w SKN. Wyjątek stanowi sytuacja, w której żadna osoba nie spełnia tego warunku albo brak jest chętnych wśród osób spełniających warunki.

§ 7

Członkowie SKN są zobowiązani do korzystania z poczty elektronicznej, gdyż wszelkie informacje odnośnie działalności SKN, a także kolejnych spotkań, będą przekazywane tą drogą.

§ 8

W każdym roku akademickim odbywają się zebrania SKN w celu podsumowania dotychczasowej pracy, dyskusji nad dalszym rozwojem SKN oraz pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu różnych dziedzin stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz Profilaktyki Stomatologicznej. Obecność jest sprawdzana. Termin zebrania ustalany jest odpowiednio wcześniej przez Przewodniczącego lub Zastępcę, tak aby umożliwić wszystkim członkom SKN obecność.

§ 9.1

Na zakończenie każdego roku akademickiego wydawane zostają zaświadczenia o uczestnictwie w SKN z dokładnym wyróżnieniem projektów, prac oraz akcji, w których dany członek brał udział.

§ 9.2

Zaświadczenie uzyskają osoby, których frekwencja na zebraniach w ciągu całego roku akademickiego wynosiła co najmniej 70% oraz które spełniły przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 1. uczestnictwo w projekcie naukowym, realizowanym w ramach działalności SKN
 2. udział w akcji społecznej, jeśli takowa jest przeprowadzana przez SKN

§ 10

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.